Начало

Карта на кариерните услуги

Контакти

Бюлетини

Полезни линкове и документи

Продукти
 
 | Български | Espaniol  | English  | Polski

LINK - Career Services for Better Jobs е европейски проект, който има за цел да подобри качеството и достъпа до услуги по кариерно консултиране на хората в най-уязвимо положение на пазара на труда.

Динамичният пазар на труда в Европа – със застаряване, мобилност и многообразие на населението, многобройни професионално преходи в рамките на човешкия живот, проблеми, свързани с равнопоставеността на половете и т.н. – изисква нови умения, по-комплексни знания и холистичен подход от кариерните консултанти с цел по-добре да разбират и отговарят на нуждите на гражданите от качествени услуги.france

3 европейски държави – България, Испания и Полша – срещат подобни предизвикателства, свързани с голяма част от населението в риск от бедност, безработица и социално изключване: ниско платени и ниско квалифицирани работници, възрастни, жени – служители и др. Тези групи са в особено трудно положение във време на рецесия и технологично развитие, тъй като не са конкурентоспособни на пазара на труда. Услугите по кариерно консултиране през целия живот могат да стимулират участието в продължаващо учене, придобиване на нови умения и управление на преходите в кариерата. Но обикновено тези хора остават извън обхвата на тези услуги, без информация и достъп за тях, докато не загубят работата си.

В същото време съществува разнообразие от  партньори – синдикати, работодателски, неправителствени и обучителни организации в социалната сфера в тези 3 държави, които имат достъп до изброените групи и осигуряват консултиране, съдействие за намиране на работа, обучения в умения за заетост и информация за пазара на труда. Тези специалисти са на точното място на точното време, но техният потенциал все още не е оползотворен. Ако преминат подходящото обучение, те могат да посрещат нуждите на тези клиенти в риск.

Проектът LINK ще трансферира и адаптира в България, Полша и Испания цялостна програма за подобряване на уменията на кариерни консултанти, работещи в социалната сфера, да оказват подкрепа на специфични групи с риск от социално изключване.

Учебните материали включват програма, наръчник и инструментариум за консултанти, които са разработени и внедрени в 10 европейски държави по проекта Labor Offices and Clients. Допълнително, в резултат от проекта ще бъде създадена и карта на кариерните услуги и техните доставчици в 3-те целеви държави – България, Полша и Испания – с цел да улеснят достъпа на гражданите до кариерно консултиране през целия живот.

В България, Испания и Полша пилотни групи от 10 консултанти ще бъдат обучени по създадения комплект учебни материали в практиката и ще приложат на практика усвоените умения с 10 клиенти. Финалните продукти ще бъдат достъпни за свободно ползване на 4 езика на уебсайта на проекта www.link-project.eu. Като траен ефект, проектът ще подобри професионалните умения на консултантите в съответствие с нуждите на пазара на труда; ще повиши капацитета на социалните партньори да предлагат кариерни услуги на клиенти в риск от безработица и социално изключване; и ще предостави по-добър достъп на гражданите до качествени кариерни услуги.


Проект LINK - Career Services for Better Jobs, 2010-1-BG1-LEO 05 – 03102 се финансира с помощта на Европейската комисия. Информацията в този сайт отразява единствено гледната точка на авторите и Комисията не носи отговорност за възможните начини за използването й.